INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI PEKON ST S.R.O.


 

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

V souladu s výše uvedeným nařízením Vám tímto dokumentem sdělujeme způsob zpracovávání vašich osobních údajů naší Společností. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu a v rozsahu nutném pro daný účel nebo kontrakt a v souladu s danými právními předpisy.

 

Obsah

I. Kontaktní údaje naší Společnosti

II. Definice pojmů a užitých zkratek

III. Způsob zpracování Vašich osobních údajů

IV. Zabezpečení osobních údajů

V. Jaké osobní údaje zpracováváme?

VI. Jak získáváme Vaše osobní údaje

VII. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje

VIII. Jaká jsou Vaše práva?

 

        I. Kontaktní údaje

Název organizace: PEKON ST s.r.o.

IČO: 26315726

Sídlo: Zahradnická 569, 388 01 Blatná

Údaje o zápisu ve veřejném rejstříku: Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15233

Za společnost jedná jednatel společnosti: Ing. Zbyněk Šejvar

Telefonické spojení: +420 724 758 577

Internetové stránky: http://pekon.cz/

Bankovní spojení: 35-9247050297/0100 (Komerční banka)

Dále jen „Společnost“ nebo jako „Organizace“ nebo také jako „Správce“

 

        II. Definice pojmů a užitých zkratek

 1. „GDPR“ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 2. Osobní údaj dále jen jako „OÚ“ – jakákoliv informace, která se týká konkrétní fyzické osoby (subjektu údajů), ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např.
  jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo, IČO/DIČ, telefonní číslo, e-mail, číslo zaměstnance, údaje o poloze, popisné údaje vypovídající o fyziologii člověka (např. výška, váha, velikost boty), informace z fotografií a kamerových záznamů, sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počet dětí) nebo údaje o jeho chování a preferencích.
 3. Zvláštní kategorie OÚ (dříve citlivé osobní údaje) – některé osobní údaje zvlášť rizikové z pohledu možných zásahů do garantovaných práv a svobod fyzických osob, například údaje o zdravotním stavu, údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, genetické či biometrické údaje.
 4. Subjekt údajů – každá fyzická osoba, jejíž OÚ jsou zpracovávány.
 5. Zpracování OÚ – jakékoli nakládání s osobními údaji, např. shromáždění, zaznamenání, zpřístupnění, uložení, uspořádání, vyhledání, pozměnění, použití, šíření apod.
 6. Správce – jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné moci, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů
 7. Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, nebo jiný subjekt, který zpracovává pro správce osobní údaje, pokud ho tím správce pověří, a pouze ve správcem stanoveném rozsahu a ke stanoveným účelům.
 8. ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů, kontrolní a dozorový úřad dle GDPR v ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz

 

        III. Způsob zpracování vašich osobních údajů

Naše Společnost je při zpracování vašich osobních údajů Správcem Vašich osobních údajů.  Společnost, jakožto Správce v daném případě určuje účel a způsob zpracování vašich osobních údajů, kdy za jejich zpracování nese plnou odpovědnost. V některých případech může být naše Společnost rovněž v roli zpracovatele osobních údajů, tj. že zpracovává osobní údaje pro účely určené jiným správcem. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu a v rozsahu nutném pro daný účel nebo kontrakt a zcela v souladu s danými právními předpisy. Při jejich zpracování klademe maximální důraz ne zabezpečení Vašich OÚ aby nemohlo dojít k jejich ztrátě nebo zneužití. Vaše OÚ zpracováváme jak v listinné tak i elektronické podobě, a to jak manuálně, tak i automatizovaně. Zpracování Vašich OÚ provádí pouze zaměstnanci naší Společnosti.

 

        IV. Zabezpečení osobních údajů

 1. V papírovém provedení: Veškeré OÚ nacházející se na papírových nosičích, např. smlouvy v listinném provedení apod., jsou zabezpečeny v uzamykatelných kartotékách nebo uzamykatelných skříních anebo k tomu určených a obdobným způsobem zabezpečených spisovnách.
 1. Elektronická úložiště: Veškeré OÚ nacházející se v elektronických složkách, datových discích (CD, flash disk a jiná datová úložiště), v programových nosičích a serverech, jsou chráněny hesly, antivirovými programy a firewall v rámci síťového zabezpečení.

Naše Společnost, respektive naši zaměstnanci a případně i zpracovatelé Vašich OÚ jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a OÚ o nichž se dozvěděli při výkonu své pracovní činnosti. Vaše OÚ zpracováváme pouze na území české republiky. V případě přeshraničního obchodního styku, pak pouze v teritoriu Evropské unie. Do tzv. „třetích zemí“ naše Společnost Vaše OÚ nepředává.

 

        V. Jaké OÚ zpracováváme?

 1. Identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO, DIČ údaje o dokladech totožnosti (včetně případného pořízení fotokopie dokladu), číslo účtu pro bankovní spojení.
 2. Elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky, IP adresa a adresa webových stránek.
 3. Další údaje: další údaje nezbytně nutné pro uzavření smluvních kontraktů.

 

VI. Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

 1. přímo od subjektů údajů, a to zejména v písemné podobě. Ústní údaje jsou a převedeny do písemné podoby. Tyto OÚ jsou získávány zejména na základě podaných žádostí, objednávek, dotazů a v rámci jednání o uzavření smlouvy; – při telefonické komunikaci, při komunikaci prostřednictvím emailu či jiné písemné komunikaci, nebo – při osobní komunikaci.
 2. Od třetích osob– zejména od orgánů veřejné správy, exekutorských úřadů a orgánů veřejné moci.
 3. Z veřejně dostupných rejstříků- z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z insolvenčního rejstříku, ze spolkového rejstřík, z nadačního rejstříku, z rejstříku ústavů nebo z katastru nemovitostí.

 

        VII. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro tyto účely:

 1. Zpracování Vašich objednávek a dotazů, a zpracování výstupů při jednání o uzavření budoucí smlouvy.
 2. Jednání o smlouvě a plnění závazků z nich plynoucí.
 3. Pro účely trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt vztahujících se ke smlouvě
 4. Plnění našich právních povinností
 5. Vnitřní administrativní účely

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu.

Jsme oprávněni Vaše OÚ zpracovávat i po splnění původního účelu (například plnění smlouvy), a to zejména pro plnění zákonné archivační a skartační doby. Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou či na základě našeho oprávněného zájmu (například po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky).

 

        VIII. Jaká jsou Vaše práva?

Naše Společnost zpracovává Vaše OÚ pouze v souladu s právními předpisy, Vaše OÚ zpracováváme dle zásady transparentnosti.  Kdykoliv tak během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 2. Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
 3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě kdy:

– osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
– pokud nemáme zákonný nebo jiný právní titul, na základě kterého shromažďujeme vaše OÚ
– osobní údaje jsou zpracovány nadbytečně nebo protiprávně

Naše Společnost může provést výmaz OÚ v případě, pominou-li zákonné lhůty stanovené pro archivaci a skartaci OÚ, nebo lhůty pro výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Právo vznést námitku v případě, že zjistíte, že zpracování OÚ provádíme v rozporu s právními předpisy.
 2. Právo podat podnět či stížnost na dozorový orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, www.uoou.cz